Meklēt

BPI Timoteja skola - mācības uzsāk 2. grupa

19. Septembris 2014

Trauki godam

Pāvils, rakstot vēstuli Timotejam, tos, kas cenšas būt Dieva acīs krietni darbinieki, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu, salīdzina ar traukiem godam, kas ir sataisīti katram labam darbam. (2. Tim. 2:15, 20, 21) Vēlme mācīt patiesības vārdu, būt sagatavotiem ar zināšanām, prasmēm un sirdi, kas uzklausa Gara balsi, seko Dieva norādījumiem – tādus jau neklātienē no anketām un klātienē no sarunām bijām iepazinuši 22 jaunos Timoteja skolas dalībniekus.

19.un 20. septembrī jaunie Timoteja skolas dalībnieki satikās klātienē. No Aizputes, Jaunjelgavas, Kuldīgas, Krotes, Ķemeriem, Ogres, Priekules, Rīgas Āgenskalna un Mateja draudzēm, Rēzeknes, Smārdes, Talsiem, Vaiņodes, Ventspils, Viesītes. Kopīga pielūgsme Jāņa Upleja vadībā, apzinoties nepieciešamību pēc Dieva vadības, spēka, Kristus žēlastības un dziesmā apliecinot, ka esam kopā Kristus uzdevumā – iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Bīskapa Pētera Sproģa atgādinājums, ka būt vadītājam vai skolotājam – to nenosaka amata nosaukums, bet gan tas, kādu iespaidu atstājam savā apkārtnē, draudzē, kalpošanā. Lasījumi no Pāvila vēstulēm Timotejam un katra dalībnieka stāsts par sevi, izmantojot savu krūzi – tukšu trauku, kas mācību laikā daudzkārt tiks piepildīts. Novēlējumi no viesiem no ASV un īpašs sveiciens no 1. Timoteja skolas grupas, kuru pastāsta un parāda Sandra Belova. Tāds ir atklāšanas svētbrīdis. Jau īsu brīdi pēc tā sākas nodarbības, tikšanās mazajās grupās. Tas viss turpinās arī sestdienā – pirmajās Bībeles pārskata nodarbībās, izdzīvojot un analizējot dažādas pieejas bērnu kalpošanai, un domājot – kāds priekšstats par Dievu, draudzi, Bībeli rodas manas kalpošanas rezultātā, kādu es to vēlētos veidot? Sestdienas pēcpusdienā dalībnieki dodas mājup. Nedaudz noguruši, nedaudz satraukušies par mājasdarbiem, kas izpildāmi līdz nākamajai tikšanās reizei oktobrī, bet gandarīti un priecīgi par piedzīvoto.

Paldies visiem, kas šos Timoteja skolas dalībniekus iedrošinājuši, atbalstījuši, pamudinājuši. Paldies draudzēm, kas aizlūdzat par viņiem, un rūpējaties, cik tas iespējams no jūsu puses, lai mācību laiks Timoteja skolā būtu patiesi dodošs un svētību nesošs viņiem pašiem un visai jūsu draudzei.

Mēs katrs esam aicināti būt trauki godam. Ticam, ka Timoteja skola var būt par palīgu, lai sagatavotu draudžu svētdienskolotājus un bērnu kalpošanā iesaistītos būt sataisītiem katram labam darbam. Lai bērni un viņu ģimenes mūsu draudzēs, pilsētās un ciemos iepazīst Dievu, lai draudžu darbs ar bērniem un ģimenēm veidojas tur, kur tā vēl nav, lai tie, kas Kristu vēl nepazīst, kļūst par tiem, kas Kristus žēlastību piedzīvo un stāsta par to tālāk nākamajām paaudzēm.

Estere Roze

BPI Timoteja skola

Programmas vadītāja

Iet uz ziņu sarakstu